tisdag 24 november 2009

Även svenska grisar vanvårdade

Aktivister har besökt hundra gårdar under två års tid, utan att ägarna vetat om det, och dokumenterat förhållandena. Vanvården är omfattande på de svenska grisgårdarna – många bryter mot djurskyddslagen. Enligt organisationen bryter så många som 94 procent av gårdarna mot djurskyddslagen. Gårdarna har nu polisanmälts. Totalt har en tiondel av alla grisfarmar i landet besökts.

Grisarna har brist på halm, sitter i sin egen avföring och flera har olika typer av sår och skador. . En film från Djurrättsalliansen visar hur smutsiga grisar tuggar på en död gris. Personer från organisationen Djurrättsalliansen har bl a filmat inne i på en gård som ägs av Lars Hultström ordförande för Swedish Meat, styrelseledamot på HK Scan och Svenska djurhälsovården.

Vi som har tutats i av Scan att svenskt griskött är så bra efter skandalerna med danska grisar, mmen tydligen är det inte så mycket bättre här i Sverige.Det är skandal att en ledamot av bl a Scan och Swedish Meat vanvårdar sina egna djur! Hoppas verkligen att det inte är ekologiska grisar som vanvårdats.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, miljö, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, lantbruk,SLU

tisdag 17 november 2009

Strategier för att minska kadmiumbelastningen människa-miljö

Forskningen visar att dagens kadmiumintag via livsmedel ger mätbara negativa hälsoeffekter. Intaget av kadmium via maten kan därför inte ökas utan bör fortsatt sänkas,menar forskrna vid SLU (statens lantbruksuniversitet)

• Maten svarar för ända upp till 90 % av vårt totala intag av kadmium .

• Särskilda officiella gränsvärden för barnmat finns inte idag men bör övervägas .

• EFSAs sänkning av det rekommenderade tolerabla veckointaget av kadmium till 2,5 μg Cd/kg kroppsvikt innebär skärpta krav på låg tillförsel av kadmium till åkermarken.

• Tillförd fosfor bör inte innehålla högre kadmiumhalter än 10 mg Cd/kg P om halterna i mark och gröda inte skall stiga.

• Sverige bör fortsatt verka för att få med EU på sänkta gränsvärden för bl a högsta tillåtna innehåll av kadmium i fosforgödsel.

• Nya tag bör tas för att inom luftkonventions- och EU- arbetet verka för sänkta gränsvärden för högsta tillåtna luftemissioner
.
• Lantbrukaren har idag inga incitament för att sänka kadmiumhalterna i mark och gröda. Konsekvenserna av ett införande av en kadmiumrelaterad betalning av spannmål bör därför utredas.

• De förslag till åtgärder som framförs i MAT 21 Rapport nr 1/2009 bör kunna vägleda åtgärdsarbetet fördelat på åtgärder på nationell nivå och gårdsnivå, men det tycker tydligen inte Naturvårdsverket.

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

Naturvårdsverket i bakvattnet vad gäller kadmium

Naturvårdsverket har nu presenterat ett nytt förslaget till förordning för användning av slam inom jord- och skogsbruk samt anläggningsjord. Verkets förslag bygger på riksdagens miljömål om återföring av fosfor från avlopp samt de forskningsrön om slamanvändning , hälsa och miljö som nyligen presenterats inom EU och i Norge, säger de själva. Men förslaget skiter fullständigt i miljömålet giftfri miljö! De verkar inte heller ha tagit till sig ALL forskning inom området. De har t ex inte läst SLU:s senaste rapport om hur vi ska minska kadmiumbelastningen på människor och miljö:MAT 21 Rapport nr 1/2009

Svenskt vatten välkomnar givetvis den nya slamförordningen.
- Vi tycker att slamförordningen är ett bra steg mot att få en mer hållbar
slamanvändning. Nu gäller det att de tuffare kraven när det gäller kadmium
och silver i slam snabbt följs upp av åtgärder vid källan och att regeringen
förbjuder användningen av kadmium i konstnärsfärger samt att silver inte
längre tillåts som bakteriedödande medel i kläder, säger Lena Söderberg, vd
på Svenskt Vatten.

Det är skrattretande och symtomatiskt att Vd:n för Svenskt vatten talar om kadmium i konstnärsfärger när det stora problemet med kadmium istället beror på andra saker ( flamskyddsmedel, batterier mm). Ett verkligt stort problem är att barnmaten innehåller så mycket kadmium. Hon borde också tala om hur mycket läkemedel (hormoner och antibiotika) som finns i slammet.

Gunnar Lindgren, känd miljödebattör, menar att Naturvårdsverket har hamnat på efterkälken och inte tycks följa slamfrågan och kadmiumproblemet, utan istället förordar en ökning av slamspridningen och därmed kadmiumspridningen i ett läge där spridningen i stället måste upphöra. Huvudfelet i deras synsätt är att växtnäringsåterföring inte är synonymt med slamspridning. Huvuddelen av slammet består av rester från industrisamhällets flytande kemiska avfall. Den fosfor som man ofta framhåller utgör endast cirka 1 procent av vanligt vått slam. Detta kan tolkas så att Naturvårdsverket vill hjälpa avloppsreningsverken att på ett enkelt, men tvivelaktigt sätt bli av med ett besvärligt kemiskt avfall .

Ännu ett statligt verk som är "uppköpt" av andra intressenter, inte bryr sig om aktuell forskning och går i andras ledband.

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

Sojabaserad mjölkersättning innehåller östrogen

Mjölkersättning gjord på sojamjölk innehåller höga halter av östrogen, visar en europeisk undersökning. Det handlar dock inte om könshormonet utan en annan sort, uppger SVT Rapport.

"– Vad vi kan se så innehåller sojabaserad ersättning ungefär 80 gånger så
mycket östrogenliknande substanser som den vanliga ersättningen, säger Elin
Swedborg, doktor i molekylär biologi på Karolinska institutet."


Konsekvenserna är ännu inte klarlagda, men forskarna befarar att östrogenet kan öka risken för bröstcancer och diabetes.Sojabaserad mjölkersättning ges till barn som inte kan ammas och som är allergiska mot komjölk. För exempel på sojabaserad mjölkersättning se här: ProSobee ersätts av nutramigen

Även vanlig sojamjölk innehåller östrogen

Jeremy Piven, 44, har gjort succé som den samvetsbefriade och fulkäftade skådisagenten i tv-serien "Entourage". Men nästa roll kan bli betydligt mer feminin, Jeremy Piven är nämligen på väg att utveckla kvinnobröst. Boven i dramat är en massiv konsumtion av sojamjölk. Den hälsosamma mjölken innehåller höga nivåer av växtämnet fytoöstrogen som liknar det kvinnliga könshormonet östrogen

Jeremy Piven har bälgat i sig drycken, 12 glas om dagen, och fytoöstrogennivåerna i den mängden sojamjölk är tillräcklig för att som man utveckla bröst. Piven meddelar nu att han slutat med drycken omedelbart.

Det verkar som om sojan är boven. Den innehåller naturligt fytoöstrogen, samma substans som används i naturmedel mot klimakteriebesvär. Att den är naturlig innebär i det här fallat inte att den är ofarlig. Barn tål lägre halter och vid överkonsumtion hos vuxna kan oönskade bieffekter uppstå.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, ekologisk odling,

Uppropet Ren Åker-Ren mat i TV4
Frågan om man ska sprida avloppsslam på åkrarna har blivit en tvistfråga bland bönderna. Många har gått i taket mot att Lantmännen och LRF:s riksförbund har ställt sig bakom att använda så kallat certifierat rötslam. Och nu har en uppropet Ren åker- Ren mat träffat LRF i Skara för att diskutera slamspridningen.

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

söndag 15 november 2009

GMO-gröda odlas bara för egen vinning

"Vi lider ingen som helst brist på forskningsresultat som visar att ekologiskt jordbruk är hållbart, tillräckligt, miljövänligt och bättre för människors och djurs hälsa än industrigödsel/giftbesprutning/genmanipulationskonceptet. Ekologi är det enda reella vinstkonceptet, för att prata i marknadstermer. Nej, det vi och hela planeten lider av är att vi inget får veta! Ingen av de större aktörerna på marknaden har någonsin människors hälsa, miljön eller livets integritet med i sina uttalanden, annat än som dåligt sittande ytterplagg, i form av reklam och propaganda. Företagen handlar endast i enighet med deras ekonomiska vinstintressen, alltid. Det ligger i själva konceptet ’företags’ natur. Materialism. Penningjakt kallas med ett finare ord för ”vinstintressen” som man ”måste bevaka”.

Utvecklingstanken har blivit till sanning och synonym med ökning – för egen vinning. Med den dogmen blir det så cyniskt som det är nu, att man seriöst kan hävda att den ökande befolkningen på jorden endast kan mättas av ökande dollars på ett fåtals bankkonton. Det är den enda, men givetvis mörkade logiken hos gmo-förespråkarna.

Någonting stoppar oss från att stoppa det som pågår. I förtvivlat försök att göra de abstrakta förkortningarna begripliga, det vill säga levande och användbara, inträffar det absurda, att vi pratar om EU som vore det en person av kött och blod och GMO som vore det något i sig, som små individualiteter! Och sen hyser vi märklig överhetsrespekt för abstraktheterna istället för för människorna och planetens växter och varelser. Paradoxen inträffar då, att respekten för det levande tappas bort, liksom den mänskliga värdigheten kollras bort. "

Källa: Vera Billing om GMO i tidningen Fri jord. Läs resten av artikeln på deras hemsida!

Bra inlägg i debatten om GMO där det pratas klarspråk. Genmanipulerad gröda odlas bara för att biokemiföretagen ska maximera sina vinster, inget annat. Först uppfinner man t ex en majssort som bara tål ett visst ogräsmedel, sedan säljer man ogräsmedlet också. Det är så affärer går till.

Det är lätt att tänka - det där rör inte mig. Men kom ihåg att VI HAR ETT VAL - VAD VI GÖR SPELAR ROLL!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, lantbruk,SLU

Odling av genmanipulerad majs godkänd

Nu har Livsmedelsverket godkänt odling av genmanipulerad majs i Sverige! De tillförda generna ger resistens (motståndskraft) mot vissa insektsarter.
 
Livsmedelverket , som varit i blåsväder tidigare, ser i det här fallet heller ingen anledning till att ifrågasätta de analysresultat som presenteras i ansökan och har ur hälsosynpunkt inga invändningar mot att marknadsgodkänna den genetiskt modifierade majsen! De anser också att användningen av majsen som livsmedel och foder, samt för import och bearbetning är etiskt acceptabelt! Är de uppköpta den här gången också, likom när det gäller fettdebatten?
 
Majsen innehåller två gener, isolerade från jordbakterien Bacillus thuringensis. B. thuringensis insekticida egenskaper (dvs. de är giftiga för insekter) upptäcktes i början av 1900-talet och har sedan slutet av 50-talet använts kommersiellt som biologiskt bekämpningsmedel i jord-och skogsbruk.

Bakterien har även använts i andra sammanhang t. ex för att bekämpa en art av knott som sprider den rundmask som orsakar s.k. flod blind het i de tropiska delarna av världen. I Sverige har bakterien bl.a. använts för att bekämpa myggor i nedre Dalälven.

Liksom vid alla typer av insekticidanvändning finns risken att insekter utvecklar resistens (motståndskraft) mot de insektsgifter (toxiner) som produceras av insektsresistenta GMO-grödor. Det vanligaste är att det mottagarprotein (receptor) som toxinet binder till i insektens mag-tarmkanal muterar på ett sådant sätt att toxinet inte längre kan binda och orsaka insekten skada. För att fördröja en eventuell resistensutveckling har två specifika gener tillförts den aktuella majsen. Den primära effekten av de Lepidoptera-specifika generna är att de ger skydd mot insektsangrepp. En indirekt effekt är att halterna av svampgifter (mykotoxiner) i majsen kraftigt reduceras, något som är bra ur livsmedels-och fodersäkerhetssynpunkt.

Majshybriden bär också på gener som ger tolerans mot ogräsbekämpningsmedel (herbicider) som innehåller glyfosat respektive glufosinatammonium,dvs "Round-up". Deras gener, som i det här fallet ger bättre motståndskraft mot bekämpningsmedel, sprids med bina och hamnar kanske på någon besläktad växt, som därmed får möjlighet att utveckla en ny evolutionär egenskap. Försök har visat att det tex med rapsen besläktade ogräset åkersenap på detta vis kan bli tåligare mot Roundup. Andra ogräs kan också bli motståndskraftiga mot ogräsmedel. Det har lett till att användningen av ogräsmedel ökat. Både regeringen och Kemikalieinspektionen anser också att det är ytterst olämpligt att tillåta en majssort, som gjorts motståndskraftig mot ett bekämpningsmedel som kan påverka hormoner och fortplantning.

Företaget Monsantos har blivit ökänt för sitt agerande vad gäller sin GMO-gröda som de har patent på. De är samtidigt också tillverkare av ogräsmedlet Round-up. Vilken tillfällighet va?

Vad kan det här leda till i framtiden? Det finns allt för lite forskning på den här typen av genteknik. Mutation dvs naturlig avvikelse är något helt annat. Biologerna kan inte styra vad som händer i flera led efteråt. Bakläxa till Livsmedelsverket! Ät ekologiskt, då riskerar du inte att äta GMO-gröda.

Läs även : Gentekniken kommer-ingetting är som förut och 4000 hektar drabbade av ogräs resistent mot Round up

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost, , miljö, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, lantbruk,SLU

Gelatin består av grissvål och hovar

Gelatin används inom en mängd olika områden men främst inom livsmedels- och läkemedelsindistrin samt kosmetika. Typiska produkter som innehåller gelatin är godis och läkemedelskapslar, men också olika hälsopreparat där gelatinet används som proteintillskott.
Tänk på det nästa gång du äter gelégodis eller en dallrande efterrätt. Men hur skyddar man sig från medicinkapslar med gelatin?

Gelatin klassas som livsmedel
Gelatin har inget E-nummer utan klassas som livsmedel, är alltså ingen tillsats.Kollagen finns framför allt i bindväv som ben, hud, senor och blodkärlsväggar. det kan också vara ben, hovar och andra vävnader från grisar och kor som slaktats för sitt kött. Vanligt kollagen bildar fiberstrukturer som ger struktur, stadga och är mycket motståndskraftiga mot slitande krafter. För livsmedelsindustrin är dessa egenskaper viktiga, inte minst när det gäller lågfettprodukter av diverse slag. Ännu en anledning att inte äta light-produkter!

Det vanligaste förekommande gelatinet, som oftast används inom livsmedelsindustrin, är tillverkat av svinsvål, men även gelatin av nöt är vanligt förekommande. Råvaran härstammar från slaktbiprodukter från djur som vid veterinärkontroll godkänts som människoföda.

Vegetariska alternativ
Det finns vegetariska alternativ till det animaliska gelatinet. Ur olika alger utvinns geleringsmedel, som till exempel agar . Pektinet i frukt och bär är det som på naturligt sätt, tillsammans med socker, gör att gelé bildas. Ur fruktkärnmjöl från johannesbrödträdet och guarväxten kan man också få fram geleskapande medel.
Källa: "http://sv.wikipedia.org/wiki/Gelatin" även Gentekniknämnden

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,kost,fett, mat, , miljö

torsdag 12 november 2009

Dietist anklagar media för att lura allmänheten

Dietisterna Christina Berg och Maria Magnusson, skriver att "en vild flora av så kallade kostexperter sprider sina säljande budskap baserade på snävt eller feltolkade studier, men ofta utan någon som helst vetenskaplig grund. " Medan däremot dietisterna säger sig stå för den objektiva "sanningen" och den vetenskapliga grunden. Kostforskare är inte så oense och allmänna kostråd inte så motsägelsefulla som rubrikerna säger menar de.

Att kostråden har ändrat sig långsamt är väl inte ssärskilt smickrande för Livsmedelssverket, som verkar vara helt oemottagliga för annan forksning än den som sanktionerats av Livsmedelsbolagen. Blotta misstanken att livsmedelsforskningen bekostas och påverkas av industrin gör att den tappar i trovärdighet.

Däremot håller jag med om att det är många som försöker tjäna pengar på kostdebatten. Det är en uppsjö av böcker och bloggar som marknadsför sig mer och mindre seriöst. Det är också alltför stor fixering vid bantningskurer i media, när det istället borde handla om livsstilsförändringar med mindre mat av god kvalitet och mer motion.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost,fett, mat, , miljö

Konsumenterna läser etiketten

Det är mycket glädjande att varannan konsument noga läser innehållsförteckningen och näringsdeklarationen på produkter som de köper för första gången, visar Yougovs undersökning. Man granskar speciellt noga portionsförpackade färdigrätter, korv, pålägg och grovt bröd. Det är viktigt för konsumenterna att kycklingen är svenskproducerad. Men man vill också gärna ha närproducerad mat och då helst mjölk, bröd, nötkött och griskött.

Fler känner till KRAV märkning i år och allt fler tittar efter Rättvisemärkt. Svenskarna har uppenbarligen sett igenom lanseringen av ”light”-produkter med låg sockerhalt och sötnings-medel som ersättning. I år uppfattar man det mycket positivt om det står ”utan sötningsmedel” på en förpackning.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost,fett, mat, , miljö

Svenskarna vill inte ha tillsatser i maten

Svenskarna oroar sig mest över ohälsosamma substanser, smakförhöjare och sötningsmedel, visar Yogovs årliga undersökning av nordiska konsumenters uppfattning om hälsa och livsmedelsinnehåll.

I Sverige har tillsatserna passerat socker och sötningsmedel som konsumenternas största orosmoment. Alltfler svenska konsumenter anser också att vanligt socker är nyttigt, medan fler blivit negativa till sötningsmedel och produkter där uttrycket ”light” används. Alltfler konsumenter har också blivit negativt inställda till uttryck såsom ”vitaminberikade” och ”kalciumberikade”.


Samtidigt undviker bara var tionde svensk att få i sig fett, jämfört med var tredje för tre år sedan. 6 av 10 svenska konsumenter äter också livsmedel där bäst-före-datumet nyligen har gått ut, så länge livsmedlet luktar och smakar gott.


Sammantaget innebär detta för livsmedelsproducenterna att det blir än viktigare att kommunicera vad livsmedlet innehåller, och om man hårddrar det lite, vad det inte innehåller. Det är livsmedelsproducenten som har bevisbördan, säger Johan Rosenqvist vid Yougov.


Debatten om fett och tillsatser i maten har tydligen påverkat svenskarna i hög grad. Johan Rosenqvist sätter fingret på det som Konsument-Forum bl a arbetar för.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, , miljö

Förbjudet med vilseledande benämningar på livsmedel

Påståenden om minskat eller ökat innehåll av vissa ämnen i livsmedel får man göra, men däremot inte förstärkande uttryck som "extra mycket", "ultra light" eller "superlåg halt av socker" . Det ökar inflationen av näringspåståenden och gör att konsumenterna kan bli förvirrade, säger statsinspektör Petra Bergkvist.

Det egna berömmet om livsmedlets fördelar måste alltså vara återhållsamt. Inte heller är det tillåtet att lova att en viss produkt fyller dagsbehovet av t ex C- vitamin, eftersom det antyder att normalt balanserad kost inte skulle vara tillräckligt.

En EG-förordning om närings- och hälsopåståenden, som trädde i kraft 2007, innebär att livsmedelsföretag på förpackningen får framhålla att ett visst näringsämne ingår i produkten och att ämnet kan vara gynnsamt för hälsan. Sådan information är frivillig. Generellt gäller att påståendet inte får vara vilseledande. Exempel: Färska bananer med påståendet "utan tillsatt socker" kan vara vilseledande eftersom all färsk frukt är utan tillsatt socker. Påståendet får inte heller skapa oro, som "Om du inte äter produkten X, så händer Y".

Livsmedelsverkets riktlinjer bygger på förordningen (EG-förordning 1924/2006).

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, , miljö

lördag 7 november 2009

Vad utsätter man oss konsumenter för?

FÖREDRAG Torsdag 12 november 19.00
Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan
ÄR GENMANIPULERAD MAT BRA FÖR NÅGON ?Anders Lunneryd, växtodlande bonde
Arr.: Konsument-Forum Göteborg Lokal: Selma Lagerlöfs torg 24, Göteborg kl. 19:00
Entré 40 kr för icke-medlem (info 0302-15100) Säljprofilen AB bjuder på förfriskningar.


Kom och lyssna till intressant föreläsningar om kost och hälsa!

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, , miljö

onsdag 4 november 2009

Protestera mot skolmat av dålig kvalitet!

Barnens hälsa måste gå före föråldrade kostråd och prestige! Projektet "SKOLMAT" jobbar med en "murbräcka" (information, blanketter, namninsamling ) som de hoppas och tror kommer att få stopp på många kommuners ofog att tvinga våra barn att dricka lättmjölk och äta lättmargarin (med outforskade hälsoeffekter) - ofta mot föräldrarnas vilja.

Ett obegripligt beslut med tanke på att energirik standardmjölk (med naturliga fettlösliga vitaminer) och naturligt energirikt smör är betydligt billigare per energienhet än vattnig lättmjölk och utspätt gulfärgat industrifett. Hur tänker våra beslutsfattare? Tänker de över huvud taget? Många föräldrar har ingen aning om vad deras barn stoppar i sig i skolan.

Följande frågor är det befogat att man som förälder ställer sig:

Vad innehåller lättmargarin och hur tillverkas det? Denna smörja serveras våra barn!!!

Skolbudget? En skola med 500 elever kan spara 40 000 kr per år genom att servera säkra, naturliga och goda livsmedel istället för lightprodukter. Skicka ett mail till kostdemokrati@gmail.com så sänder de över en Excel-modell som visar hur mycket er skola skulle spara varje år.

Jämför hyllpris med vad du får när du handlar, om du räknar bort tillsatt vatten. Vad blir resultatet? Lättmargarin är 40 % dyrare än den äkta varan Bregott. Oj vad lurade vi blir

Vad finns det för vetenskapliga belägg för att mättat fett är skadligt? Läs Uffe Ragneskogs artikel i Áftonbladet: Skrämselpropadanda av amatörer. Mer info om projektet finns på sajten Kostdemokrati .

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, ,

tisdag 3 november 2009

"Certifierat" slam sprider gifter från avfallsupplag

Gunnar Lindgren, skriver i sitt nyhetsbrev från oktober-09:Vem kunde drömma om att de reningsverk som nu "certifierats" och sprider slam i vår livsmedelsproduktion, tillåter att lakvatten från avfallsupplag rinner in i slammet. Tidigare har man påstått att "certifierat" slam skulle vara rent från miljögifter. LRF och Lantmännen tycks ha litat på detta. Att avfallsupplag skulle kunna vara inkopplade har alla tidigare ansett och påstått vara oförenligt med slamspridning. Ryaverket (Gryaab) i Göteborg har nyligen "certifierats". Lindgren har gjort en granskning av hur det förhåller sig med anslutningar och hur mycket kemiskt avfall som finns i slammet. Han tycker att det är förvånade och upprörande att tre stora avfallsupplag är anslutna till ett "certifierat" reningsverk. Men annat är kanske inte att vänta, då reglerna för "certifieringen" har utformats av avloppsbranschen själv?

-Vid Tagene avfallsupplag finns stora mängder miljöfarligt avfall, t ex asbest, men också aska och slagg från sopförbränningen, liksom massor från rökgasfilter.-Vid Brudaremossen avfallsupplag finns stora mängder avfall från en tid då PCB, DDT m m cirkulerade i samhället.

-Vid Sörmossen avfallsupplag har bl a EKA i Bohus deponerat stora mängder kvicksilverhaltigt avfall, där vi också kan vänta att dioxiner finns närvarande.

-Vid Sävenäs avfallsförbränning bildas en komplex flora av industrisamhällets kemiska avfall.

Betydelsen av "växtnäringsåterföring", "fosforåterföring" samt återföring av "mullbildande ämnen" är närmast betydelselös jämfört med mängden främmande ämnen som vi kan vänta finns i slammet - men som inte redovisas - och som sprids på livsmedelsproducerande mark. Vi står nu inför ett slut på detta. Om inte jordbruket - och inte minst barnmatstillverkarna och mejerisidan förstår detta, måste vi alla ingripa. Stöd därför initiativet Ren åker-Ren mat!

Bloggar: ,, , , ,miljö, , , Göteborg,jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU, ,Intressant, lantbruk, vetenskap

måndag 2 november 2009

Matakuten kanonbra!

Jag älskar Paul Svensson, kock i TV 4:s program Matakuten , som handlar om kvalitén på skolmaten. Han är så gullig mot skolbarnen och låter dom vara med och laga mat. Melker och Carola har också varit jättebra. Barnen tillfrågas också vad de tycker om skolmaten och får göra en egen kokbok. All mat lagas från grunden och man köper närprodducerad och ekologisk mat. Det verkar inte bli dyrare heller. I ett skolkök hade man sparat 25 000:-!

När man ser hur glada barnen blir när de får "hemlagat" i jämförelse med det förskräckliga snabbmatssystemet " Cook -and-chill", då de får kyld mat som värms upp, blir man övertygad. Personalen har också levt upp, fått ökat självförtroende och känner att de gör ett bra jobb och blir uppskattade. De har också fått inspiration att testa nya maträtter.

Hade jag barn i skolåldern, skulle jag kolla upp vad som serveras på skolan. Vore det inte bra skulle jag ringa kommunen. Lika illa är det på våra äldreboenden, där gamla blir undernärda för att de inte gillar maten.

Bloggar: ,, , , , Göteborg, ,, kost, kostråd ,fett, mat, ,

Miljömärkt palmolja bara en rökridå

Axfood ska köpa certifikat för att miljökompensera palmoljan i sina egna varor. Idag finns dock ingen märkning för produkter som stöder hållbar framställning av palmolja. Det gör det, enligt Åsa Domeij på Axfood, svårt att få konsumenterna att förstå deras miljösatsning.

Axfood har beslutat sig att gå med i Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. De ska köpa in certifikat motsvarande den palmolja som används i de egna märkesvarorna. Det innebär att för de volymer palmolja som går åt i tillverkningen av Axfoods produkter betalar de en extrapremie som går till att utveckla den hållbara tillverkningen av palmolja. Axfood skriver ut palmolja på sina produkter istället för att bara ange vegetabiliska oljor. Det har skapat reaktioner hos konsumenterna, eftersom regskogen skövlas för att företagen ska kunna utvinna oljan.

Greenpeace skriver att den ökande användningen av palmolja i livsmedelsindustrin och som bränsle påskyndar skövlingen av regnskogar i Sydöstra Asien. Certifiering förbättrar inte situationen enligt Greenpeace, utan fungerar som rökridå för att man ska kunna öka användning av palmolja. Greenpeace har släppt en rapport Cooking the climate ,om företag som använder palmolja.

Idag är tio svenska företag medlemmar i RSPO, bland annat Scan, Göteborgskex och Santa Maria.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant

Konsumenterna fortsätter att handla ekologiskt

Konsumenterna fortsätter att handla ekologiskt, trots kärva tider och kritiska forskarröster. Men det saknas oberoende forskning om ekologisk produktion och exploateringen av mark är ett större problem än låg avkastning.

Åsa Domeij, miljöansvarig på Axfood, tror att debatten snarare handlar om fördelningen av forskningsmedel inom den akademiska världen. Själv ställer hon sig tveksam till huvudargumentet hos kritikerna - att det ekologiska jordbruket skulle medföra lägre avkastning vilket på sikt är ett hot mot matförsörjningen.


- Exploateringen av jordmark i bördiga områden är ett oerhört mycket större problem som dessutom är irreversibel. De som oroar sig för tryggad matförsörjning borde snarare ta upp detta, säger Åsa Domeij. Hon är snarare förvånad att den ekonomiska krisen inte verkar ha dämpat försäljningen av ekologiska livsmedel. -Jag hade trott att vi skulle märka av det, men ett faktum är att de som har kvar sina jobb har ju snarare fått det bättre ställt ekonomiskt, säger Åsa Domeij.


Mikael Robertsson, miljöchef på Coop, är bekymrad över bristen på ekologisk forskning i Sverige. Det gör att ingen kan bemöta argumenten från de ekokritiska SLU-professorerna. Han anser att de i sin kritik redovisar gamla siffror och utesluter andra rapporter som ger ett annat budskap.


-Sverige är undantag i Europa då vi inte har någon forskning att tala om som inriktar sig mot ekologisk lantbruk. Det är ett problem för SLU:s egen trovärdighet, och innebär även att vi inte få den hjälp som vi skulle vilja ha rörande utvecklingen av ekologiska livsmedel, säger Mikael Robertsson.

Bloggar: ,, , , ,miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, , lantbruk, intressant ,forskning